ارزشهای سازمانی :

  • مشتری مداری به عنوان اصل جدایی ناپذیر دمافین و احترام و تکریم به حقوق مشتریان
  • تعهد و مسئولیت پذیری با تمرکز بر خودکنترلی
  • چابکی سازمان با تمرکز بر همکاری ، مشارکت وکار تیمی
  • بهبود مداوم با تمرکز بر خلاقیت و نوآوری
  • اعتماد و صداقت